aws lightsail

aws轻量 亚马逊轻量 光帆

BIOS启动 默认情况端口未开放 xen虚拟化(2023.7.1之后是kvm虚拟化)

我用的动态IP静态IP应该也是一样的

我用debian没成功 换用的ubuntu22.04可以

wget -qO- 1keydd.com/inst.sh | bash -s - -n 172.26.13.168,255.255.240.0,172.26.0.1 -t https://file.1323123.xyz/dd/windows/1keydd/win10ltsc_password_1keydd.gz